علوم مکانیک در ماشین های کشاورزی (MSAM) - مقالات آماده انتشار