نویسنده = مرتضی پور، حمید
تعداد مقالات: 1
1. ساخت و ارزیابی مکانیزم پنوماتیکی برداشت گردو

دوره 2، شماره 2، پاییز و زمستان 1393، صفحه 76-87

محمدکاظم صدوقی؛ کاظم جعفری نعیمی؛ حمید مرتضی پور