نویسنده = عسکری اصلی ارده، عزت اله
تعداد مقالات: 1
1. بررسی خواص مکانیکی دانه برخی ارقام متداول گندم تحت آزمون خمش

دوره 2، شماره 1، بهار و تابستان 1393، صفحه 71-86

ناصر کانیاوی؛ کمال ایمانیان؛ عزت اله عسکری اصلی ارده