نویسنده = مستعان، احمد
تعداد مقالات: 2
1. طراحی، ساخت و ارزیابی گرده‌افشان الکتریکی نخل خرما

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 49-64

احمد مستعان


2. اثر نوع محلول شستشو و دمای خشک کردن بر خواص کیفی- چشایی خرمای رقم استعمران

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 65-78

عیسی حزباوی؛ محمدهادی خوش تقاضا؛ احمد مستعان؛ احمد بناکار