نویسنده = مصری گندمشین، ترحم
تعداد مقالات: 1
1. اثر رطوبت،سرعت و جهت بارگذاری بر روی خواص مکانیکی دانه نخود

دوره 1، شماره 2، پاییز و زمستان 1392، صفحه 27-38

عبداله گل محمدی؛ لطیف روغنی پور؛ ترحم مصری گندمشین