نویسنده = نوروزیه، شهرام
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسه کارآیی برداشت ماشینی و دستی پنبه در دو رقم ساحل و ورامین

دوره 1، شماره 1، بهار و تابستان 1392، صفحه 27-36

عباس رضایی اصل؛ شهرام نوروزیه؛ احمد تقی زاده علی سرایی